Skip to main content

Zveme vás k ohlédnutí za naší službou v uplynulém roce.

V roce 2023 jsme různou formou spolupracovali s desítkami sborů i křesťanských organizací a podporovali networking a spolupráci na nejrůznějších úrovních, kde dává smysl a přináší inspiraci a povzbuzení k odvážné víře a dobrému správcovství toho, co nám jako české církvi bylo Bohem svěřeno. Kromě vlajkových lodí podpory zakládání a revitalizace sborů dlouhodobě investujeme do vzdělávání a propojovaní současné i další generace vedoucích napříč našimi 9 členskými denominacemi.

Podpora mladších vedoucích v místních sborech

Program M4 Ready byl vytvořen pro mladou generaci potenciálních vedoucích či služebníků v církvích, ve kterém mohou prozkoumat problematiku zakládání církví a své povolání. Česká republika patří mezi 7 zemí v rámci Evropy, která využívá program M4 Ready, a to již 5 let. V předchozích ročnících programem procházelo 10-15 účastníků ročně. V aktuálně běžícím programu 2023/2024 se přihlásilo 37 zájemců, z nich 3 dále nepokračují a ze 2 z nich se stali noví mentoři/průvodci. U 2 účastníků, kteří jsou ještě studenti na VŠ, zároveň probíhá stáž v rámci CB Brno – Kontakt, v rámci které se intenzivněji seznamují a zapojují do zakládání nového společenství.

Platforma představitelů církví – koncepční a strategické rozhovory

ČEA sdružuje 9 evangelikálních denominací a pořádá pravidelná setkání jejich vrcholných představitelů. Zaměřujeme se na některá koncepční témata. V roce 2023 jsme otevřeli téma HR v církvi, kde jsme se zabývali celou problematikou rozvoje a péče o zaměstnance církve, HR procesy v jednotlivých denominacích a představili jsme model a specifika supervizních skupin pro kazatele. Druhé setkání bylo věnováno tématu tvorby a budování identity denominace a nejrůznějším aspektům vedení denominace, které jsou s touto oblastí spojeny.

Otevíráme složitá témata – Domácí násilí – jeho řešení a prevence v církvi

ČEA se dlouhodobě věnuje otevírání složitých nebo tabuizovaných témat. Po vydání knihy M. Macáka o pastoraci lidí s jinou sexuální orientací jsme s rozhodli věnovat problematice domácího násilí, které se nevyhýbá ani církevnímu prostředí a bohužel bývá často i nábožensky legitimizováno. Vydaný materiál dává komplexní pohled na to, jak jako církev jednat, pokud se s domácím násilím setkáme. Při tvorbě materiálu jsme spolupracovali jak s experty, tak oběťmi domácího násilí. Kromě webináře, kterého se zúčastnilo více než 70 lidí, jsme otevřeli téma i v médiích. Všechny materiály jsou dostupné na stránce domacinasili.ea.cz

M4 Connect: Nové ukrajinské církve ve Střední Evropě

V rámci M4 Connect se podařilo kontaktovat, najít a propojit 20 ukrajinských skupin a nových církví složených z ukrajinských uprchlíků ve Střední Evropě (Maďarsko, Slovensko, Jižní Polsko, Česká republika) . Vytvořili jsme prostředí pro vzdělávání vedoucích a týmů těchto nových sborů (M4 víkendy). M4 víkendů se účastnilo 15 týmů a celkově kolem 90-110 osob. Podpora těchto nových sborů spočívala v doprovázení vedoucích, propojování s místními sbory, pomoc v zajištění financí, pomoc ve společných aktivitách s mládeží, propojení se zahraničními zdroji.

Podpora zakládání sborů

V roce 2023 dokončilo 8 týmů a cca 65 vedoucích ze 4 denominací trénink M4 pro zakladatelské týmy. Mohli jsme tak podpořit nová společenství v Ostravě, Brně, Sezimově Ústí, Liberci, Letovicích, Trnavě, Liptovském Mikuláši a dalších místech. Součástí procesu M4 byl tentokrát i tým církve pro neslyšící. Společně tak již prošlo M4 48 týmů, z nichž pouze 2 v zakládání nepokračují a 7 naopak již zakládá další sbor. Ročně ČEA ve spolupráci s dobrovolnými kouči poskytla přes 120 hodin koučinku pro zakladatele. ČEA zajištuje i interview s potenciálními zakladateli (assessment) a školení pro denominace, které chtějí jak assessment, tak koučink a trénink zakladatelů v rámci své denominace rozvinout. Naším cílem je podpořit církve a denominace tak, aby zakládání sborů bylo normální a záměrnou součástí jejich vize i praxe a nová zakladatelé v každé denominaci měli před sebou čitelnou cestu a podporu.

Rozvoj křesťanských služeb/organizací (capacity building)

Cílem projektu je nabídnout křesťanským organizacím způsob posouzení zdravosti jejich fungování, pomoci jim v identifikování potřeb a vytvoření akčního plánu rozvoje, dále nabídnout doprovázení při realizaci jejich akčních plánu rozvoje s využitím dostupných zdrojů (know-how, nástroje, experti). Časový rámec projektu je 2023/09-2024/12. Na podzim 2023 byl vytvořen on-line dotazník pro vlastní posouzení a zmapování potřeb, který v průběhu dalších 2-5 měsíců vyplnilo 23 organizací a 18 z nich vyjádřilo zájem o osobní konzultace. Kromě toho probíhala v roce 2023 spolupráce s 2 dalšími organizacemi v rámci pilotáže toho projektu.
Z dotazníků i z osobních konzultací vyplývá, že nejčastějšími oblastmi s potřebami rozvoje jsou: externí komunikace, strategické plánování, získávání a udržení nových pracovníků, fundraising, role vedoucího, IT systémy. Kromě konzultací je organizacím nabízena praktická pomoc v dané oblasti s dostupnými zdroji a expertízou.

Networky, networking a spolupráce

V minulém roce ČEA dále pokračovala s spolupráci s Křesťanskou misijní společností jednak pořádáním společné Křesťanské konference, ale i spoluprací tajemníka ČEA v redakční radě Života víry. ČEA se zapojila i do projektu Nové Horizonty, který vede pastor M. Penc (AC), v rámci kterého vyjelo ve dvou bězích do Austrálie přes 120 vedoucích z několika denominací. ČEA se v projektu dále angažuje podporou následných networkingových akcí a rozhovorů. V roce 2023 jsme uspořádali ve spolupráci s Worship.ko (KAM), Maják networkem (CB) a sborem Christ Community Church z Chicaga sérii školení a akcí pro chválící týmy na třech místech ČR. V roce 2023 jsme zároveň připravovali i další Evangelikální fórum na téma Evangelium v době ego-pohanství, kde dlouhodobě funguje 8 dalších expertních networků.

Mission-Hub – podpora mezikulturuní misie

ČEA dlouhodobě investuje do networkingu mezi více než 30 misijními agenturami, které do ČR vysílají misionáře a organizuje Fóra, kde sdílejí dobrou praxi, inspirují se navzájem v rozvoji mezikulturní misie a především jsou v dialogu s českými vedoucími a českou církví. V roce 2023 jsme se zaměřili na příklady úspěšných pozitivních změn, které přinesla spolupráce s misionáři na úrovni místních sborů, dále pak na partnerství sborů se zahraničními sbory a partnerství v oblasti zakládání sborů. ČEA pořádá každoroční Mission-Hub fóra a network mezikulturní misie na Evangelikálním fóru.

Společné modlitby

Oblast společných i osobních modliteb je v současné hektické době stále větší výzvou, ale zároveň vnitřně vnímaným dluhem. Alianční týden modliteb, který má v naší zemi již téměř stoletou tradici je stále v desítkách měst dobrou tradicí, jak sbory společně začínají novy rok na modlitbách. Tématem modlitebního průvodce ATM 2023 byl Dobrý pastýř a ozvěny 23. Žalmu.

Revitalizace – podpora sborů na cestě obnovy

ČEA ve spolupráci s Cestou obnovy, odborem Církve bratrské pro obnovu sborů, v roce 2023 investovala do příprav tréninkových videí pro týmy obnovy, kouče, vedoucí sborů a veřejnost, které umožní škálovat tento nástroj pro revitalizaci i v dalších denominacích a otevřít klíčová témata v této oblasti. Projekt se nyní rozjíždí také v BJB a ČEA bude dále investovat do networkingu mezi různými projekty revitalizace sborů v ČR.

Jsem vděčný za všechny církve, organizace, vedoucí i dobrovolníky, s nimiž jsme mohli v minulém roce spolupracovat, a bez nichž by služba ČEA nebyla možná. Zvláště jsme vděčný za naše členy a dlouhodobé podporovatele, kteří v tom nejlepším slova smyslu tvoří Alianci a podílí se na tom, že vztahy, důvěra a štědrá spolupráce mezi evangelikálními křesťany v naší zemi je spíše normou než výjimkou.

Jiří Unger
Tajemník České evangelikální aliance