Skip to main content

Evangelikální křesťané

Kdo je to tedy evangelikál (anglicky evangelical)? Stejně jako slovo evangelický pochází z řeckého slova „euangelion“, které se obvykle překládá jako „evangelium“ nebo „dobrá zpráva“. Evangelikálové jsou tedy obyčejní křesťané vyznávající „prosté křesťanství“, kteří svou víru i život definují dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Evangelikálové se zavazují myslet, jednat a žít tak, jak žil a učil Ježíš, a ztělesňovat tak tuto pravdu a jeho Dobrou zprávu pro svět, abychom byli rozpoznatelní jako jeho učedníci. Jádrem ortodoxie i ortopraxe je pro evangelikály jejich touha a závazek, „jasněji ho vidět, vroucněji ho milovat a blíže ho následovat“.

Netvrdíme, že máme výlučné poznání evangelia. Naším cílem není se vymezovat nebo vylučovat, ale připomínat jádro evangelia a být stále otevřenými se především v našem vlastním poznání Krista reformovat a obnovovat na základě Písma. Pro nás je to určující imperativ a nejvyšší cíl všech, kdo chtějí následovat Ježíšovu cestu. Ač se teologicky považujeme za evangelikální, jsme prostě křesťané, kteří hledají cestu, jak být následovníky Ježíše Krista.

Společné charakteristiky evangelikálních křesťanů:

1

Ústřední postavení Bible

Bůh, který je objektivně přítomen, prostřednictvím Bible zjevil lidstvu univerzální a věčnou pravdu takovým způsobem, že ji všichni mohou pochopit. Nejde o doslovnost, ale o to, zda je Bible pravdivá a směrodatná pro náš život a zda je meřítkem, vůči kterému vždy musíme reformovat a korigovat naše konfesní či teologická porozumění a lidské či církevní tradice.
2

Ústřední postavení Krista

Věčné Boží slovo se stalo člověkem v historickém člověku Ježíši, který definitivně zjevuje lidstvu Boha samotného.
3

Ústřední postavení kříže

Dobrá zpráva o Božím zjevení v Kristu je svrchovaně viditelná na kříži, kde došlo k vykoupení lidí všech ras, kmenů a jazyků.
4

Důležitost obrácení

Pravda evangelia se stává osobní skrze pokání - to znamená znatelnou změnu orientace celého života hříšníka směrem k Bohu.
5

Aktivita

Pravda evangelia se musí projevovat ve sdílení evangelia a službě druhým.

Další texty o evangelikální identitě a teologii

Jiří Unger
Kdo jsou evangelikální křesťané
Karel Taschner
Evangelikální teologie
Miroslav Heryán
Jakou Alianci budeme mít?
Jan Horálek
Význam slova “evangelikální”
Pavel Černý
Fenomén evangelikalismus ve světě
Pavel Černý
Evangelikální hnutí: kořeny, vývoj a současná reflexe
Pavel Hanes
Prečo evanjelikálna teológia?