Skip to main content

Spolupráce a networking

Aliance je platformou pro setkávání, inovace a sdílení zdrojů, které Bůh české církvi dal. Jsme katalyzátorem praktické spolupráce v různých oblastech života a služby církve založené na dobrých vztazích a společných modlitbách.

Evangelikální fórum

Ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem každoročně připravujeme fórum pro kazatele a vedoucí sborů na němž předkládáme přednášky a semináře aktuálních témat evangelikální teologie. Cílem je komunikovat klíčové výzvy a důrazy spojené s vizí Fóra a hlavním tématem daného ročníku EF. Networky umožňují setkání specifických skupin vedoucích a interaktivní vyučování týkající se relevantních potřeb a problémů dané skupiny.

Alianční týden modliteb

ATM má v ČR dlouhou tradici a jeho konání bylo za doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč denominacemi. ATM je modlitební iniciativou, jejíž vznik je datován do roku 1856, a která byla průvodním znakem probuzení v USA a Velké Británii. ATM je v současnosti jedním ze základních kamenů práce ČEA a jeho náplň a duchovní význam jsou spojeny se smyslem její existence. Cílem ČEA je nejen organizovat ATM, ale také učinit jej vrcholem fungující organické spolupráce a partnerství mezi křesťany na lokální i národní úrovni.

Posláním ATM jako modlitební iniciativy ČEA je:

  • Upevňování jednoty Božího lidu skrze modlitbu a společná vyznání.
  • Společné díkůvzdání za uplynulý rok a vyvyšování Hospodina.
  • Vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, svědectví z různých sborů, povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých církví a respektu k jejich službě a odlišnostem.
  • Přímluvy za konkrétní lokalitu (město, kraj), za konkrétní službu jednotlivých sborů a křesťanských aktivit, za konkrétní kroky v evangelizaci, přímluvy za potřeby města/lokality.
  •  Žehnání místním v moci postaveným, soudcům, policistům atd.
  • Příležitost ke společnému pokání z nedostatků církve, z toho, že dostatečně nejdeme coby jednotlivci i kolektivy za Hospodinem. Východisko pro budování vztahů mezi zástupci jednotlivých lokálních sborů a farností.
  • Manifestace jednoty Božího lidu vůči místní komunitě.

Křesťanská konference

Ve spolupráci s Křesťanskou misijní společností pořádáme každoročně Křesťanskou konferenci.

Mission hub - konference misijních organizací

Zveme zástupce zahraničních misijních organizací působících v České republice ke společnému sdílení a přemýšlení nad tématy, které se vážou k misijní práci v prostředí české kultury.

Setkávání specializovaných odborů napříč denominacemi

Organizujeme pravidelná setkávání odborů církví. Vytváříme prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, společné iniciativy a inspiraci pro odbory mládeží či dorostů. Zveme vedoucí představitele evangelikálních církví ke společnému setkávání.

Podpora a spolupráce s křesťanskými profesními sdruženími

Školení pro vedoucí křesťanských organizací