Bod obratu

/ 25.10.2012

V církvi se vždy vyskytují lidé takzvaně problematičtí. Chodí do církve už léta, obrátili se, vyznali hříchy, nechali se pokřtít, věrně navštěvují bohoslužby a účastní se i dalších církevních aktivit. A přesto tak nějak stojí na místě. Stále bojují se stejnými problémy. 

Pokud křesťané nenacházejí způsob, jak těmto problematickým lidem pomoci, začnou se jim vyhýbat. Pro nikoho není příjemné vidět, že jeho úsilí nepřináší očekávané výsledky a že jeho víra na tento problém nestačí.

Lidé, kteří ve svém životě čelí následkům bolesti a z toho plynoucím problémům, které neumějí řešit, se pak buď učí předstírat, že je vše v pořádku nebo se z církve stahují a odcházejí s pocitem, že církev pro ně nemá řešení.

Církev se navíc postupně stává obětí rostoucí profesionalizace služby lidem s nejrůznějšími problémy, kdy role dobrovolníků a místních sborů těmto lidem klesá a čím dál více služby se přesouvá na certifikované služby pod kontrolou státu, kde je zvěstování evangelia mnohem těžší nebo nemožné. Jako Česká evangelikální aliance věříme, že je strategicky nezbytné vytvářet a udržet v místních sborech to, co nazýváme „prostory služby“ – bezpečná prostředí, kde se zraněným nebo zápasícím lidem dostane účinné pomoci na úrovni místního sboru. Je třeba hledat takové modely služby, které jsou realisticky zvládnutelné na úrovni místních sborů a které zároveň mohou pomoci jak věřícím s opakovanými problémy, tak se stát nástrojem evangelia pro lidi, kteří jsou svázaní a bez Boha v okolí našich sborů.  Proto bychom na takové modely rádi upozornili.

Jedním z nástrojů, který může přinést řešení, je program Bod obratu. Tuto skupinovou práci je možné využít k praktické pomoci lidem zraněným, závislým a v citových i jiných problémech. Věřícím i nevěřícím. Program Bod obratu, přestože byl koncipován prioritně pro potřeby středisek Teen Challenge, má co nabídnout i při používání v místním sboru. Pokud jsou v našich sborech lidé se závislostmi nebo s jinými problémy, které ovládají jejich život, potřebujeme pro ně hledat účinnou pastorační pomoc. Jejich problémy nemusejí být takového rázu, že by vyžadovaly pobyt v nějakém typu pobytového programu jako jsou např. střediska TC pracující se závislými, nicméně je mohou citelně oslabovat. Program Bod obratu nabízí v první řadě pomoc v pastorační péči o tyto lidi. Zároveň tito lidé zažívají společenství na úrovni, na jaké jsou schopni jej přijmout, a učí se tak růst ve vzájemných vztazích. Protože je program založen na Kristu a dobrém biblickém vyučování a jeho uplatňování v praxi, stávají se z nich lepší následovníci Ježíše Krista. A v neposlední řadě je možné skrze tuto službu oslovit i lidi mimo sbor, kteří se skrze hledání řešení svého problému mohou setkat s Kristem.

Je vůbec možné, aby církev nabídla zraněným lidem opravdu účinnou pomoc? Není lepší přenechat ty „těžší“ případy odborníkům? Ve světle poznatků některých křesťanských odborníků bychom mohli připustit, že pokud vytvoříme v našich sborech společenství, kde si lidé budou důvěřovat a kde budou zakoušet Boží přítomnost, může to významnou měrou přispět k jejich uzdravení.

Bod obratu takovou příležitost nabízí, protože usiluje o vytvoření bezpečného prostředí, kde by se zranění lidé mohli otevřít, rozeznat své problémy a začít je s Boží pomocí řešit. Skupiny Bodu obratu svým charakterem nabízejí prostředí, které může lidem umožnit navazovat mezi sebou bezpečnější kontakty. Celý program je zaměřen na to, aby lidé komunikovali spolu navzájem, učili se porozumět Božímu plánu pro sebe i pro další lidi. Lidé mohou přicházet do kurzů Bodu obratu s potřebou najít řešení svých problémů, a při tom se mohou setkat s Ježíšem. Ať už zareagují na evangelium, které zde uslyší, nebo ne, vždy je to dobrá příležitost k tomu, aby se setkali s biblickým poselstvím a s vlivem uzdravujícího společenství křesťanů.

Máte-li zájem o to, aby se váš sbor mohl vydat ve své službě i tímto směrem, kontaktujte ČEA (info@ea.cz ) nebo přímo koordinátory služby Bodu obratu.

 

Související články