Křesťanská odpovědnost ve volbách

Jsme hráči nebo diváci?

Je jedno, jak moc křičíte z ochozů fotbalového hřiště. Pravdou je, že průběh zápasu ovlivňují převážně ti, kdo jsou na hřišti.  

V politice je to stejné.

O politice jednotlivých stran, jejich kandidátech a lídrech v posledku rozhodují ti, kdo se stanou jejich členy. Nejpřirozenější cestou, jak politiku ovlivnit, je proto stát se členem některé ze stran.

Vzhledem k tomu, že mezi křesťany v ČR panuje vůči politice skepse a znechucení, je jen málo těch, kdo tak činí. Nezbývá tak, než alespoň aktivně přistoupit k výběru hráčů na volebním hřišti.

Nemusíme být outsideři. Česká evangelikální aliance vybízí křesťany, aby k volbám přistoupili jako občané této země aktivně, odpovědně a s vírou. 

Křesťanská odpovědnost ve volbách do Evropského parlamentu

Opět je tu období voleb. Zase? Ale ne! Křesťanství vyjadřuje, že si nemůžeme dovolit přistupovat k volbám s módní otrávenou lhostejností „to mě nezajímá“. Volby nám otvírají šanci něco změnit.

BÝT SVĚTLEM A SOLÍ

Abychom si připomněli, proč je neochota jít volit pro křesťana problematická, musíme vzít v úvahu důsledky toho, proč Bible podporuje myšlenku vlády a jaké problémy souvisí s obhajobou postoje, že volit nemá smysl. Křesťanství je zřetelně „pro vládu“. Anarchismus nemá teologické opodstatnění. Bible především dává jasně najevo, že vláda je dobrá myšlenka, ustanovená Bohem k vytvoření legálního rámce, který podporuje správné a omezuje nesprávné (Římanům 13; 2. Petrův 2,13-17; 1. Timoteovi 2,1-4). Z Bible je také jasné, že vláda si nepočíná vždy správně (Izajáš 10,1) a že celý svět včetně vlády potřebuje být proniknut křesťanskou solí a světlem (Matouš 5,13; Lukáš 8,16). Volby nás všechny staví před odpovědnost a dávají příležitost, abychom byli solí a světlem v politické oblasti. Křesťané mají sice různé pohledy na to, zda chtějí evropské integrace více nebo méně, avšak skutečnost, že některá klíčová rozhodnutí činí v současnosti instituce Evropské unie, znamená, že musíme být solí a světlem těmto institucím, zejména Evropskému parlamentu.

CHABÉ VÝMLUVY: PŘICHÁZÍME O SVOU ŠANCI

Někteří křesťané možná ospravedlňují své rozhodnutí nezabývat se volbami argumenty, které zní přesvědčivě, ale při důkladnějším pohledu neobstojí.

 • Vlastně se nemohu ztotožnit s žádným kandidátem.

 • Moje účast ve volbách stejně nic nezmění

 • Všichni politici jsou stejní – slibují hory doly a nic nesplní.

 • Pravomoci Evropského parlamentu jsou velmi omezené. O volby do řečnického spolku se nezajímám.

Podívejme se na některé z těchto námitek.

 1. Jestliže hledáte dokonalého kandidáta, asi budete nuceni se voleb skutečně neúčastnit, protože v tomto nedokonalém světě se jen těžko najdou dokonalí kandidáti. Přitom však při výběru kandidátů bude nějaký samozřejmě lepší než jiný. Navíc – i když to asi není příliš příkladný přístup k volbám – stejně tak lze říct, že všichni neseme odpovědnost za to, abychom pokud možno předešli zvolení nedobrého kandidáta – což může být velmi důležité. 

 2. Důraz na to, že náš hlas musí být za každou cenu skutečně „výrazný“ vede v době individualismu k tomu, že mnoho lidí přestalo chodit k volbám jen proto, že není pravděpodobné, že jako jednotlivci budou mít nějaký skutečný vliv. Každý samozřejmě chce, aby jeho hlas měl co největší váhu, ale představa, že to má cenu, jen pokud mezi prvním a druhým kandidátem bude rozdíl jen jednoho hlasu, ničemu příliš nepomáhá. 

 3. Možná jsme ztratili iluze o významu hlasování díky nereálným očekáváním, která živí „instantní společnost“. V naší generaci rychlých občerstvení chceme výsledky a chceme je rychle. Jestliže stát chce, abychom ho poctili svou přítomností u volebních uren, pak chceme vidět výsledky rychle, což dává hodnotu našemu hlasu a času, který jsme tomu věnovali. Musíme odložit tuto sobě-střednou kulturu netrpělivosti a dívat se na náš hlas jako na dlouhodobý vklad do naší komunity a společnosti. Jako církev bychom ve skutečnosti měli vybízet vládu, aby měla „myšlení stavitelů katedrál“, které v sobě bude zahrnovat těžká a dlouhodobá rozhodnutí, jejichž přínos třeba nebude patrný již před dalšími volbami, a možná ani po celou generaci, který však, až se projeví, přinese opravdovou pozitivní proměnu. 

 4. Do roku 1979 na tom, že Evropský parlament byl tak trochu řečnickým spolkem, bylo něco pravdy. Dnes to ale už neplatí. Jednotný evropský akt (1986), Smlouva o Evropské unii (1992), Amsterodamská smlouva (1997) a Smlouva z Nice (2001) během let významně posílily pravomoci Parlamentu. Jestliže bude po druhém irském referendu plánovaném na prosinec 2009 schválena Lisabonská smlouva, Parlament bude mít ve většině prvků evropské legislativy stejné spolurozhodovací pravomoci jako Rada ministrů. To znamená, že v těchto oblastech bude mít stejnou pravomoc schválit nebo zamítnout daný zákon, jako mají členské státy. 

 5. A konečně v souvislosti s globalizací je stále běžnější, že slyšíme, jak lidé říkají, že to už není vláda, ale spíše nové nadnárodní nevládní organizace (NGO), jako jsou Amnesty International, Greenpeace nebo Campaign Against Landmines (kampaň za odstranění nášlapných min), které si v současnosti spíše zaslouží jejich loajalitu a respekt. Lidé posouvají svou identitu a loajalitu směrem k některé z těchto globálních skupin s velmi chvályhodnými cíli a to pod vlivem podmanivé přitažlivosti opojného morálního idealismu. Je v tom však jeden problém. Nevládní organizace mají tendenci zaměřovat se na jediné téma. Na rozdíl od vlád nikdy nemusí vidět věci v celé souvislosti. Nemusí činit náročná rozhodnutí, zda dát přednost jednomu nebo druhému. Není pochyb o tom, že nevládní organizace konají z větší části důležitou práci, ale nesmíme je srovnávat s vládami, jejichž roli – v rámci křesťanského pohledu – Bible jednoznačně potvrzuje.

Je tedy klíčové, aby se křesťané zapojili do nadcházejících voleb, a tak vedli poslance Evropského parlamentu k zodpovědnosti za minulé období a dali zároveň najevo, co chtějí od následujícího složení parlamentu. Informace a materiály na této webové stránce vám mohou pomoci se zorientovat a aktivně přistoupit k těmto volbám. Buďte solí a světlem v tomto předvolebním čase tím,

 • že si něco více přečtete na této a jiných webových stránkách a dalších místech,

 • že se zúčastníte místních mítinků a budete mít zvídavé otázky

 • že se zúčastníte voleb!