Místní skupiny

Místní skupiny ČEA nabízejí bezpečnou platformu spolupráce pro evangelikální sbory, které chtějí např. skrze společné projekty ovlivňovat své město. První místní skupina tohoto druhu byla založena sbory v Českém Těšíně.

 

Zakládání místních skupin s vlastní právní subjektivitou odvozenou od stanov ČEA je relativně jednoduchou cestou k založení subjektu, který má jasnou strukturu, věroučný základ a hodnoty odvozené z úcty k Písmu a umožňuje efektivně spolupracovat a např. žádat o granty atd. Jako ČEA věříme, že tato forma může být praktickým nástrojem k rozvoji spolupráce křesťanů na lokální úrovni, jejíž rozvoj je pro nás velmi důležitý. Lokální spolupráce vyjadřuje reálnou kvalitu vztahů, které mezi sebou máme a je viditelným svědectvím komunitě, v níž žijeme.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se institutu místních skupin se prosíme obracejte na kancelář ČEA.

 

Nové znění textu stanov ČEA, který se týká místních skupin.


Čl.11

 Místní skupiny

 

1. Místní skupiny (dále také MS) jsou pobočné spolky ČEA a vytvářejí je členové ČEA tam, kde je to vhodné z hlediska plnění poslání a cílů ČEA. O ustavení místní skupiny rozhoduje Rada ČEA na základě písemné žádosti zakládajících členů místní skupiny. Místní skupina je pobočným spolkem podle občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb.  a má právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity ČEA. Místní skupiny jsou zpravidla označovány plným názvem „Místní skupina ČEA + název města či regionu“

 

2. Místní skupina se řídí Stanovami ČEA a působí v souladu s účelem a činností ČEA. Další podrobnosti organizační struktury a vnitřních vztahů místní skupiny stanoví organizační řád MS, který nesmí být v rozporu se Stanovami ČEA a který schvaluje místní členské shromáždění. MS je povinna do půl roku od svého založení poskytnout Radě ČEA svůj organizační řád a případně informovat o jeho změnách do 30 dnů.

 

3. Nejvyšším orgánem MS je místní členské shromáždění, které svolává předseda místní skupiny minimálně jednou ročně a informuje o něm členy MS minimálně 30 dní předem. Pozvánka na ČS místní skupiny se řídí stejnými pravidly jako u ČS ČEA. Mimořádné členské shromáždění svolává předseda MS na žádost nejméně jedné třetiny všech členů MS, nebo na základě rozhodnutí Rady ČEA. Členské shromáždění MS tvoří všichni členové místní skupiny. O vyloučení člena rozhoduje pouze Rada ČEA. Členové se zúčastňují členského shromáždění osobně. Kolektivní člen se zúčastňuje členského shromáždění svým statutárním orgánem nebo v zastoupení. Členské shromáždění schvaluje zprávu o činnosti MS a zprávu o hospodaření MS a ty předkládá v písemné podobě Radě ČEA nejméně jednou ročně. Místní skupina zasílá Radě ČEA zápisy ze svých členských shromáždění.

 

Členské shromáždění MS je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě, že se nesešla nadpoloviční většina členů MS, je členské shromáždění usnášeníschopné po uplynutí 15 minut od stanoveného začátku za každého počtu členů. K přijetí usnesení je třeba prosté většiny přítomných. Jednotlivý člen má při hlasování jeden hlas a zástupce kolektivního člena má tři hlasy, pokud není dáno jinak organizačním řádem MS.

 

4. Členské shromáždění místní skupiny si zvolí nejméně tříčlenný výbor – předsedu, místopředsedu a hospodáře, který je výkonným orgánem místní skupiny. Hlavním úkolem tohoto výboru je dbát na naplňování poslání a cílů ČEA v okruhu působnosti místní skupiny. Předseda MS je statutárním zástupcem, hlavním představitelem a mluvčím MS a je odpovědný za činnost MS. Předkládá členskému shromáždění zprávu o činnosti. Předkládá za MS návrhy Radě ČEA. Hospodář MS je plně odpovědný za svěřené prostředky a vede jejich řádnou evidenci. Předkládá členskému shromáždění zprávu o hospodaření.

 

5. O ukončení činnosti místní skupiny rozhoduje členské shromáždění místní skupiny. Toto rozhodnutí musí být písemně oznámeno Radě ČEA. Pokud je jednání místní skupiny v rozporu se stanovami a vyznáním víry ČEA nebo pokud místní skupina více než dva roky nevyvíjí žádnou činnost, může Rada ČEA rozhodnout o zrušení místní skupiny. Členské shromáždění MS je povinno rozhodnout o způsobu likvidace svého majetku.

 

6. Místní skupiny hospodaří a nakládají se svým majetkem samostatně a v právních vztazích vystupují svým jménem. Výnosy z akcí pořádaných místními skupinami tvoří příjmy těchto místních skupin. ČEA ručí za majetkové závazky místních skupin do výše 1 Kč a místní skupiny neručí za majetkové závazky ČEA.

 

7. ČS MS si volí nejméně tříčlennou kontrolní komisi.