Závazek vztahů

Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany

"Mistře, viděli jsme kohosi, kdo ve tvém jménu vyhání démony i bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my." Ježíš mu řekl: "Nebraňte mu! Kdo není proti vám, je s vámi." (Lk 9,49-50)

Potřebujeme takový závazek?

Současný vývoj uvnitř evangelikálních církví v ČR, které díky svým rostoucím zkušenostem posílily a posilují svou identitu, s sebou nutně přináší i riziko fragmentace a ztráty motivace k budování vzájemných vtahů mezi evangelikály. 
Jak všichni víme, rozdíly mohou vycházet z tvořivosti a přístupy, které se na první pohled liší, se nakonec mohou doplňovat. Ovšem zatímco některé rozdíly mají opravdu reálné jádro, jiné mohou být uměle zveličovány jednáním jednotlivců nebo stylem komunikace, které mohou vést k zablokování vztahů a k nepochopení perspektivy druhé strany. Základem Závazku ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany je výzva k budování dobrých, upřímných a otevřených vztahů, tak abychom byli schopni se i při vzájemných neshodách respektovat a ctít. 
Tento Závazek nemá význam jen pro evangelikální komunitu. Ve společnosti, která je vůči církvi stále skeptičtější a cyničtější, si musíme být neustále vědomi, že nás okolní svět pozoruje a hodnotí podle toho, jak se k sobě navzájem chováme.

Teorie zní hezky, co to ale bude znamenat v praxi? 

Je určitě snadné si Závazek přečíst a odložit jej stranou. Jako ČEA ale doufáme, že bude veřejně přijímán a používán. Připevněte jej proto například na sborovou nástěnku, dejte jej na své webové stránky nebo jej vydejte s komentářem ve sborovém časopise. Především ale na něj odkazujte jako na praktický návod, jak podle biblických měřítek budovat a udržovat dobré vztahy ať už ve vlastním sboru, napříč denominacemi nebo když mluvíte s přáteli (zvláště když jsou tématem debat křesťané, k nimž máte výhrady).

 

Dříve než někoho například obviníte z něčeho, co možná nikdy ani neřekl nebo čemu nevěřil, jděte nejdříve přímo za ním a přesvědčete se, o co se ve skutečnosti jednalo a jaké byly jeho motivy. Potom vyzdvihněte, jak jen budete moci, to dobré, zvažte míru důležitosti toho, co se vám jeví jako mylné, a pak teprve s dobrými motivy a postoji zformulujte svou interpretaci celého problému a to vše s úctou, pokorou a laskavostí (viz bod 7 Závazku). Jinými slovy, je třeba skutečně naslouchat tomu, co druhá strana svými výroky míní, což se zdaleka nemusí shodovat s tím, co se nám zdá, že její slova znamenají. 

 

Z některých stran snad může vzejít námitka, že se tento Závazek může stát "roubíkem", který bude evangelikálním křesťanům spíše bránit v hájení toho, čemu věří. Opak je ale pravdou. Cílem Závazku je naopak podnítit poctivou a upřímnou komunikaci, jejíž součástí je i jasná výzva k "vážnému zápasu o biblickou pravdu" (viz bod 5 Závazku). Věříme, že dobré vztahy v podobě, jak jsou definovány tímto Závazkem, ve skutečnosti vytvoří lepší prostředí pro opravdovou diskusi a výměnu názorů - bez vzájemného očerňování, které tak často neshody mezi evangelikály charakterizuje.

Co se stane, když se tímto "Závazkem" nebudu chtít řídit nebo když jej někdo poruší? 

Nezbývá, než se s ním konfrontovat. Na tom, jak se chováme, velmi záleží. Pokud máme v naší zemi něco změnit, naše poselství pravdy nesmí být zastíněno evangelikály, kteří se nechovají tak, jak by podle Božích měřítek měli. Pravda musí jít ruku v ruce s láskou a naopak. Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany svou vahou i morální autoritou podpořila Rada ČEA, kterou tvoří významní zástupci celého spektra evangelikálních církví a postupně se k němu připojují jednotlivé církve, sbory, organizace i jednotlivci. Může se proto stát užitečným vodítkem, kdykoli bude třeba mezi evangelikálními křesťany jasná dohoda a vykazatelnost ve způsobu a kvalitě komunikace. 

Jako ČEA se nechceme stát samozvaným soudcem ani policistou evangelikálů. Naším cílem je pouze položit základy a určitá biblická pravidla pro vzájemné lepší porozumění, řešení sporů a vyrovnávání se s rozdíly v rámci naší jednoty v Kristu.

A jaký je váš názor? Přečtěte si prosím pozorně text Závazku a napište nám na info@ea.cz , jak byste jej sami uváděli do praxe. I vy můžete přispět ke stále probíhající diskusi o tom, jak by se měly spory mezi evangelikály v budoucnu i v současnosti řešit.

Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany

Preambule

Tento Závazek představuje základní dokument upravující étos komunikace a vztahů mezi evangelikálními křesťany, zejména pak mezi těmi, kteří jsou členy ČEA. Tento dokument je předkládán širší evangelikální komunitě, aby se k němu připojila a cílem ČEA je, aby se stal trvalým standardem a závazkem jednoty, která se projevuje vzájemným respektem, žehnáním a úctou i přes přetrvávající spory, rozdíly a odlišné důrazy.

 

Závazek , který se podobně jako Vyznání víry ČEA stal součástí jejích stanov, by měl být považován za společné vyjádření ochoty neškodit druhým v dobrém díle, nepomlouvat a nehanět (Mt 5,22), komunikovat a napomínat se v pravdě a v lásce, povzbuzovat se navzájem přes hranice vlastních společenství, hodnotit střízlivě význam našich rozdílů, žehnat si a modlit se za druhé, odpouštět si (Mt 5,23-24) a mít druhé za přednější sebe (F 2,1-4) a v neposlední řadě i bojovat proti postojům pýchy a nadřazenosti vůči druhým, což vše je součást našeho povolání jako těla Kristova.

 

ČEA doporučuje svým členům i všem dalším evangelikálním křesťanům držet se tohoto Závazku,který je připomínkou naší základní křesťanské povinnosti k našim bratřím v Kristu a jež by měl být vodítkem při veřejných vyjádřeních a veřejné službě vůbec. Doufáme, že tento Závazek přispěje k budování lepších vztahů na všech úrovních a v širokém spektru.

Vyznání:

1. Přijímáme jako bratry a sestry v Kristu všechny ty, kdo prožili milost znovuzrození, jež je dovedla k poznání Boha a k bázni Boží, jež se projevuje životem v poslušnosti jeho Slova.

2. Vyznáváme, že je křesťanskou povinností nás všech, kteří sloužíme Kristu jako Pánu, důvěřovat a povzbuzovat se navzájem a to v nezmenšené míře i vůči těm, kteří vědomě dali přednost tomu ztotožnit se s jinou církví nebo společenstvím.

3. Respektujeme rozmanitost forem, zkušeností a doktrinálního chápání, které Bůh uděluje svému lidu a připouštíme, že některé odlišnosti ve věcech, jež nejsou podstatné z hlediska spásy, pravděpodobně přetrvají až do konce tohoto času.

Činy:

4. Naléhavě vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili po vzoru Kristově, abychom byli jedno v Otci i Synu a prohlubovali tak skrze Ducha Svatého vztahy lásky, pokoje a společenství v těle Kristově, jeho všeobecné církvi.

5. Povzbuzujeme všechny křesťany, aby vážně zápasili o biblickou pravdu, protože jedině skrze naši ochotu učit se od druhých a být plněji poslušní pravdě se přiblížíme Kristu i sobě navzájem.

6. Vzájemně se zavazujeme k tomu, že kdykoli budeme mluvit nebo psát o otázkách víry nebo praxe, jež nás dělí, budeme mít na mysli také naši vlastní nedostatečnost (1 Kor 13,9) a že se zároveň vyvarujeme osobního nepřátelství i zášti a budeme přinášet pravdu v lásce a s mírností (Ef 4,29-32).

7. Pokud se veřejně nebo vůči třetí straně vyjadřujeme k domnělým výrokům nebo postojům našich spoluvěřících v Kristu, je naším závazkem a naší povinností, abychom se nejdříve obrátili na ně a zjistili, o co se ve skutečnosti jednalo a jaké byly jejich motivy (Mt 7,1-5; Jk 4,11 a 5,9). Potom vyzdvihneme, jak jen budeme moci, to dobré, zvážíme míru důležitosti toho, co se nám jeví jako mylné, a pak teprve s pročištěnými motivy a postoji zformulujeme svou interpretaci celého problému a to vše s úctou, pokorou a laskavostí.

8. Radujeme se z šíření evangelia v naší zemi i po celém světě a s naléhavostí vyzýváme všechny křesťany, aby se v tomto společném poslání vyhnuli zbytečné konkurenci a spolupracovali, kdekoli je to možné, na dovršení Kristova království pokoje, spravedlnosti a svatosti, jež oslaví jediného Boha - Otce, Syna i Ducha Svatého.

Amen