Vize, poslání

Vize do budoucna

Život evangelia a obnova církve

Pokud jako evangelikální církve porosteme stejným tempem, dosáhneme 1% populace ČR za 175 let. Něco se musí změnit. Musíme hledat nové odpovědi, nové formy a dělat nové věci, pokud chceme získat nové lidi. Zdaleka nevyužíváme potenciál našich církví a výsledky, které máme, často přesně odpovídají strukturám našeho fungování.

Vizí ČEA je být dlouhodobou platformou pro přátelství, podporu, vzdělávání, mentoring a networking lidí s vizí pro misijní církev, zakládání sborů, inovaci a rozvoj evangelikálních vedoucích v ČR. 

Proměna společnosti a opuštění ghetta

ČEA si klade za cíl pomáhat jednotlivým křesťanům, křesťanským vedoucím, místním sborům a křesťanským organizacím, aby byli nositeli proměny svého okolí (Mt 13:31-33) a viditelným světlem, které svítí před lidmi (Mt 5:16).

Církev není povolána k tomu „pouze přežít“, ale stát se nositelem změny v tomto světě, která se projevuje společným, soustředěným a prozíravým úsilím o spásu celých lidí a proměnu rodin, komunit, měst a celé země.

ČEA považuje za svou úlohu být místem, kde se bude česká církev, skrze překonání izolovanosti od jiných křesťanů i od sekulární společnosti, zbavovat defenzivní mentality ghetta.

Evangelikální křesťané celosvětově znovu objevují perspektivu Božího království pro vliv evangelia a křesťanů ve veřejné sféře, v médiích, školství a výchově, v zaměstnání, podnikání, vědě, umění, spravedlnosti, v oblasti životního stylu, volného času, rodinného života atd. Šíře tohoto strategického úkolu v ČR ovšem vyžaduje širokou spolupráci, komunikaci a ochotu být požehnáním přes hranice sborů a denominací. Být katalyzátorem tohoto procesu je jednou z priorit ČEA.

Být slyšet

Jako ČEA usilujeme především o to, aby byli křesťané na všech úrovních schopni sami komunikovat postoje, které zastávají více než to, proti čemu jsou.

Osamocený hlas je ale možné ignorovat. Pokud budeme schopni jednoty v rozmanitosti, nebudeme přehlíženi a považováni za skupinu naivních, rozhádaných a méněcenných lidí, neschopných převzít odpovědnost nebo konstruktivně a pozitivně předkládat svoje postoje a názory ve veřejném prostoru.

ČR přitom nebude získána pro Krista lepším vyjednáváním se státem, ani ovládnutím médií nebo politickým lobováním za zákaz potratů. Přesvědčením ČEA je, že vliv křesťanství záleží na „obyčejných“ křesťanech dělajících neobyčejné věci ve svém každodenním životě. Aby toho byli schopni, měli by být ukotveni v otevřených, interaktivních a učících se sborech, k jejichž rozvoji chce ČEA svým servisem přispívat.

Protože si také nemůžeme dovolit vyčerpávat se vzájemnými konflikty, přijala ČEA do svých stanov ”Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany”, který na biblických základech upravuje obecně křesťanský standard vzájemných postojů a pravidla komunikace, jež by měla zabránit pomluvám a nedorozuměním zvláště mezi křesťany sdruženými v ČEA, pro něž jsou závazná.

Staňte se jako jednotlivci, sbory nebo organizace partnery ČEA ve společné práci na změně morálního i duchovního stavu české společnosti.

Poslání ČEA

ČEA si klade za cíl: “Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti” a svou roli vidí v následujících oblastech:

Identifikace

Členstvím v ČEA a přihlášením se k vyznání víry EA je možné se ztotožnit s širším proudem současného křesťanství, který staví jasně na autoritě Bible a potřebě osobního vztahu s Kristem.

Reprezentace

ČEA chce zastupovat zájmy svých členů ve veřejném i křesťanském prostoru tak, aby jejich viditelnost a vliv na okolí postupně rostly. Chce, aby byli evangelikální křesťané v ČR vidět a slyšet a stali se respektovanou skupinou, která bude jasně a konstruktivně prosazovat ve veřejném prostoru hodnoty vycházející z Bible a ze života církve.

Komunikace, vztahy a vzájemný respekt

ČEA je založena především na přátelských vztazích, které se vyznačují respektem, dobrovolností, radostí a pravdou. ČEA nabízí prostor a platformu komunikace mezi evangelikálními denominacemi, sbory, organizacemi a jednotlivci v ČR.

Protože si také nemůžeme dovolit vyčerpávat se vzájemnými konflikty, přijala ČEA do svých stanov ”Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany”, který na biblických základech upravuje obecně křesťanský standard vzájemných postojů a pravidla komunikace, jež by měla zabránit pomluvám a nedorozuměním zvláště mezi křesťany sdruženými v ČEA, pro něž jsou závazná.

Spolupráce

Chceme-li měnit a oslovit evangeliem celou společnost v její složitosti, je potřeba koncentrovat zkušenosti, učit se od druhých a sjednotit se v podstatném na biblickém základě. Cílem ČEA je pomáhat druhým, aby si mohli pomáhat navzájem. Prioritou je pak pro ČEA růst místních sborů a jejich účinná spolupráce a podpora ze strany křesťanských organizací, hnutí a věřících odborníků.