Stanovy

 Č e s k á   e v a n g e l i k á l n í   a l i a n c e , z. s.

 

S T A N O V Y

 

Čl.1

 Název a sídlo

 

1. Název zapsaného spolku je ”Česká evangelikální aliance, z.s.” (dále ČEA)

2. Sídlem ČEA je: Soukenická 15; 110 00 Praha 1

  

 Čl.2

Účel spolku a předmět činnosti ČEA

 

1. Účel spolku

ČEA je spolkem sdružujícím evangelikální církve, spolky, místní sbory jednotlivce i organizace, které souhlasí s jejím posláním a vyznáním víry.  V rámci svého poslání ČEA zejména: rozvíjí a pomáhá naplňovat sdílenou vizi pro duchovní proměnu české společnosti; slouží svým členům jako katalyzátor a dynamické centrum pro strategickou spolupráci, networking, vzdělávání a budování vztahů a jednoty mezi evangelikálními křesťany a rozvoj jejich vlivu na obecné dobro ve společnosti; reprezentuje své členy jako důvěryhodný hlas evangelikálního hnutí vůči státním institucím, médiím, veřejnosti a dalším křesťanským směrům a institucím. Hájí náboženskou svobodu, mobilizuje a motivuje evangelikální křesťany, aby využívali svých občanských práv, a usiluje o křesťanský vliv na kulturu a veřejné dobro. ČEA působí jako platforma pro sdílení dobré praxe, koordinaci společných aktivit a kampaní, řešení konfliktů mezi svými členy a efektivní sdílení informací a další synergii. Identifikuje strategické příležitosti a potřeby svých členů, církve i společnosti a koordinuje pracovní skupiny a sítě, které je mohou naplnit; spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného typu a zastupuje své členy v Evropské a Světové evangelikální alianci

 

2.  Hlavní činnost

ČEA je neziskovou organizací, která nevykonává činnost církví. Dosahuje svých cílů zejména realizací obecně prospěšných činností v dále uvedených oblastech, avšak bez omezení na ně:

 • Vzdělávací činností - pořádání, koordinace a iniciování veřejných shromáždění, konferencí, diskusních pořadů, výstav a dalších veřejných akcí; poradenství
 • Charitativní činností a komunitním rozvojem
 • Vyznáváním náboženské víry a poskytování duchovní pomoci a rozvojem duchovní obnovy ve společnosti
 • Podporou rodiny a kultivací mezilidských vztahů
 • Ochranou občanských a lidských práv a odstraňováním diskriminace, posilováním právního státu a demokracie
 • Pořádáním tiskových konferencí, mediálních kampaní, zveřejňováním prohlášení a stanovisek, propagační a popularizační činností, mediální podporou aktivit členů a sympatizantů. Provozováním webových stránek a portálů.
 • Práce s mládeží a mládežnickými organizacemi.

 

3. Vedlejší činnost

 •  Pořizování a šíření překladů a autorských článků, vydávání periodických i neperiodických publikací.
 • Nákup a prodej knih a dalších materiálů

 

Čl.3.

 Působnost a charakter ČEA

 

1. ČEA je spolkem sdružujícím fyzické i právnické osoby, jež se ztotožňují s posláním a cíli ČEA  a s vyznavačskou preambulí stanov Evropské evangelikální aliance (vyznáním víry ČEA) a Závazkem ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany (dále jen Závazek).

 

2. ČEA byla založena roku 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je ČEA zapsaným spolkem podle občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. ČEA je právnickou osobou s celostátní působností. ČEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a právnických osob, které spojuje zájem na účinném šíření křesťanských hodnot ve společnosti.

 

 Čl.4.

 Členství

 

1. Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen), místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen) ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA.

 

2. O přijetí člena rozhoduje Rada ČEA dvoutřetinovou většinou všech členů na základě písemné přihlášky doručené do kanceláře ČEA. U jednotlivých členů musí být přihláška doplněna potvrzením o členství v místním sboru. U samostatných sborů musí být přihláška doplněna o vyznání víry sboru a u organizací o stanovy organizace. V případě, že Rada ČEA přihlášku neschválí, žadatel má právo odvolat se k členskému shromáždění, které rozhodne s konečnou platností. ČEA vede evidenci členů.

 

3. Nově přijatý člen obdrží písemné vyrozumění o přijetí, které bude obsahovat i stanovy ČEA, Vyznání víry a Závazek.

 

4. Členství v ČEA zaniká:

 • vystoupením - vystoupení člena se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi Rady ČEA
 • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
 • vyloučením pro jednání, které je neslučitelné s charakterem, vyznáním víry a cíli ČEA, přičemž o vyloučení rozhoduje Rada ČEA. V případě nesouhlasu s jejím rozhodnutím má člen právo odvolat se k Členskému shromáždění, která rozhodne s konečnou platností
 • zánikem člena - právnické osoby (případný právní nástupce se nestává členem) nebo úmrtím člena - fyzické osoby,
 • zánikem ČEA.

  

Čl.5

 Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen má právo zejména

 • Aktivně se podílet na činnosti ČEA,
 • zúčastnit se členského shromáždění a hlasovat na něm,
 • kandidovat a být volen do orgánů ČEA (v případě jednotlivého člena) nebo nominovat kandidáty do orgánů ČEA (v případě kolektivního člena),
 • být informován o práci orgánů ČEA a veškeré činnosti ČEA,
 • vyjadřovat se k činnosti ČEA a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

 

2. Člen má povinnost zejména

 • Aktivně se podílet podle svých možností na práci ČEA,
 • vést život v souladu s vyznáním víry a stanovami ČEA,
 • dodržovat stanovy a plnit usnesení členského shromáždění a dalších orgánů ČEA,
 • platit členské příspěvky,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy ČEA.

 

Čl.6

 Orgány sdružení

 

Orgány ČEA jsou:

 • Členské shromáždění,
 • Rada,
 • Výkonný výbor,
 • Statutární zástupce a funkcionáři ČEA - Předseda Rady, Kontrolní komise a Hospodář
 • Místní skupiny

 

Čl.7

 Členské shromáždění

 

1. Členské shromáždění (dále jen ČS) ČEA tvoří všichni její členové. Členové se zúčastňují ČS osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Kolektivní člen se zúčastňuje ČS svým statutárním orgánem nebo v zastoupení.

 

2. ČS svolává předseda Rady nejméně jednou za tři roky uveřejněním pozvánky a zasláním písemné pozvánky všem členům a to ne později než 15 pracovních dní před jejím konáním. Pozvánka na ČS nebo oznámení o jeho konání obsahuje alespoň: místo, datum a hodinu konání, označení, zda se svolává řádné nebo mimořádné ČS a program jednání. Oznámení data ČS bude členům oznámeno ne méně než 3 měsíce před konáním ČS. Návrhy dalších bodů programu se mohou stát součástí programu jednání ČS jen, pokud budou písemně doručeny Předsedovi Rady alespoň 10 pracovních dní před konáním ČS a pokud ČS bude souhlasit s jejich začleněním do programu.

 

3.  Do působnosti ČS patří:

 • rozhodnutí o změně nebo doplnění stanov třípětinovou většinou všech přítomných hlasů,
 • volba a odvolání členů Rady, kontrolní komise a stanovení jejich funkčního období,
 • stanovení výše členských příspěvků,
 • rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Rady ČEA ve věcech členství
 • rozhodnutí o rozpuštění ČEA a jmenování likvidátora.

 

4. Rozhodnutí ČS se přijímají hlasováním. Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů a byli-li řádně pozváni, je ČS usnášení schopné po uplynutí 15 minut od stanoveného začátku za každého počtu členů. Jednotlivý člen má při hlasování jeden hlas, zástupce kolektivního člena má tři hlasy. V případě odvolání proti rozhodnutí Rady ČEA ve věcech členství je Rada povinna svolat mimořádné členské shromáždění.

 

5. ČS vede předseda Rady nebo jím pověřený člen Rady.

 

6. Mimořádné ČS

 • Ve zvlášť závažných případech může nadpoloviční většina Rady nebo nejméně třetina členů svolat mimořádné ČS. Rada je povinna je svolat nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti třetiny členů. .
 • Pokud Rada nesvolá mimořádné ČS do 30 dnů po obdržení žádosti, mohou mimořádné ČS svolat tito členové a ČS zvolí předsedajícího většinou přítomných hlasů.
 • Obsah pozvánek a průběh mimořádného ČS se řídí podle ustanovení, platných pro ČS (viz čl. 7 odst. 2)

 

Čl.8

 Rada

 

1. Rada ČEA je nejvyšším orgánem ČEA. Tvoří ji předseda, dva další členové Výkonného výboru, z nichž jeden je hospodář, a nejméně tři další členové Rady a tajemník ČEA ex-officio bez hlasovacího práva, jako nevolený člen.

 

2. Rada se schází minimálně 2krát ročně. Radu ČEA svolává předseda ČEA. Rada rozhoduje na základě souhlasu nadpoloviční většiny svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O zasedání Rady se pořizuje zápis, jenž musí být schválen podpisem alespoň jednoho člena Výkonného výboru. Předseda svolá schůzi na požádání kterýchkoli tří členů Rady nebo tajemníka. Z jednání se pořizuje zápis. Výkonem části svých pravomocí může Rada pověřit Výkonný výbor.

 

3. Zasedání Rady se řídí písemným organizačním řádem. O schválení organizačního řádu rozhoduje Rada.

 

4. Členové Rady jsou voleni na dobu čtyř let. Každý člen Rady může být zvolen maximálně na dvě funkční období za sebou kromě současného předsedy, který může být zvolen až na 12 let.

 

5. Rada ČEA:

 • Schvaluje Výroční zprávu ČEA, zprávu o hospodaření a zprávy kontrolní komise
 • Schvaluje plán na další rok a příslušný rozpočet ČEA.
 • Spravuje ČEA a rozhoduje o všech záležitostech ČEA, pokud nejsou v kompetenci ČS nebo nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů
 • Projednává a schvaluje strategické plány nebo další iniciativy jí předložené tajemníkem ČEA a monitoruje a vyhodnocuje jejich naplňování.
 • Připravuje jednání ČS a je zodpovědná za naplňování jejích rozhodnutí
 • Jmenuje a odvolává tajemníka ČEA a stanoví mu plat,
 • Rozhoduje o přijímání a propouštění dalších zaměstnanců, stanoví jim náplň práce a plat v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
 • Rozhoduje o přijetí nových členů a o vyloučení dle čl. 4
 • Kontroluje činnost tajemníka.
 • Svolává mimořádné ČS.
 • Volí ze svého středu předsedu, hospodáře a doplňkového člena Výkonného výboru.

 

6. Členům Rady nepřísluší odměna za výkon funkce. Může jím být poskytnuta jen náhrada výdajů do výše určené právním předpisem.

 

Čl.9

 Výkonný výbor

 

1. Výkonný výbor (dále jen VV) je výkonným orgánem Rady ČEA, který zajišťuje ve spolupráci s tajemníkem výkon usnesení Rady. Tvoří jej předseda ČEA, který je zároveň předsedou VV, tajemník ČEA, hospodář a nejméně jeden další člen Rady ČEA.

 

Čl.10

 Statutární zástupce ČEA a funkcionáři ČEA

 

1. Statutární zástupce

Statutárním zástupcem ČEA je tajemník ČEA, který je jmenován Radou.

 

2. Předseda Rady

Předseda Rady zastupuje ČEA navenek, společně s tajemníkem připravuje program jednání Rady a Členského shromáždění, které svolává. Předsedá jednání Rady. Může delegovat tyto pravomoci na další členy Rady.

 

3. Hospodář

pečuje o řádné hospodaření ČEA: navrhuje Radě ke schválení rozpočet, průběžně sleduje hospodaření a po skončení kalendářního roku sestavuje zprávu o hospodaření, kterou předkládá Radě ke schválení.

 

4. Kontrolní komise (dále jen KK)

se skládá ze tří lidí, kteří jsou voleni ČS. Mohou být voleni opakovaně. O délce jejich mandátu rozhoduje ČS. Člen KK nemusí být členem ČEA. KK posuzuje všeobecné fungování ČEA a kontroluje hospodaření spolku a nakládání s jeho prostředky a podává o něm zprávu Radě formou revizní zprávy. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí hospodáře a členstvím v Radě.

 

5. Tajemník ČEA

 •  je placeným výkonným ředitelem ČEA.
 • Řídí každodenní činnost ČEA v souladu s odsouhlasenou strategií a ročním plánem.
 • Tajemník samostatně jedná jménem sdružení.
 • Zodpovídá za management zaměstnanců, koordinaci a efektivní fungování networků, komisí a pracovních skupin. Po skončení kalendářního roku sestavuje výroční zprávu, kterou Rada po schválení posílá členům ČEA.

 

Čl.11

 Místní skupiny

 

1. Místní skupiny (dále také MS) jsou pobočné spolky ČEA a vytvářejí je členové ČEA tam, kde je to vhodné z hlediska plnění poslání a cílů ČEA. O ustavení místní skupiny rozhoduje Rada ČEA na základě písemné žádosti zakládajících členů místní skupiny. Místní skupina je pobočným spolkem podle občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb.  a má právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity ČEA. Místní skupiny jsou zpravidla označovány plným názvem „Místní skupina ČEA + název města či regionu“

 

2. Místní skupina se řídí Stanovami ČEA a působí v souladu s účelem a činností ČEA. Další podrobnosti organizační struktury a vnitřních vztahů místní skupiny stanoví organizační řád MS, který nesmí být v rozporu se Stanovami ČEA a který schvaluje místní členské shromáždění. MS je povinna do půl roku od svého založení poskytnout Radě ČEA svůj organizační řád a případně informovat o jeho změnách do 30 dnů.

 

3. Nejvyšším orgánem MS je místní členské shromáždění, které svolává předseda místní skupiny minimálně jednou ročně a informuje o něm členy MS minimálně 30 dní předem. Pozvánka na ČS místní skupiny se řídí stejnými pravidly jako u ČS ČEA. Mimořádné členské shromáždění svolává předseda MS na žádost nejméně jedné třetiny všech členů MS, nebo na základě rozhodnutí Rady ČEA. Členské shromáždění MS tvoří všichni členové místní skupiny. O vyloučení člena rozhoduje pouze Rada ČEA. Členové se zúčastňují členského shromáždění osobně. Kolektivní člen se zúčastňuje členského shromáždění svým statutárním orgánem nebo v zastoupení. Členské shromáždění schvaluje zprávu o činnosti MS a zprávu o hospodaření MS a ty předkládá v písemné podobě Radě ČEA nejméně jednou ročně. Místní skupina zasílá Radě ČEA zápisy ze svých členských shromáždění.

 

Členské shromáždění MS je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě, že se nesešla nadpoloviční většina členů MS, je členské shromáždění usnášeníschopné po uplynutí 15 minut od stanoveného začátku za každého počtu členů. K přijetí usnesení je třeba prosté většiny přítomných. Jednotlivý člen má při hlasování jeden hlas a zástupce kolektivního člena má tři hlasy, pokud není dáno jinak organizačním řádem MS.

 

4. Členské shromáždění místní skupiny si zvolí nejméně tříčlenný výbor – předsedu, místopředsedu a hospodáře, který je výkonným orgánem místní skupiny. Hlavním úkolem tohoto výboru je dbát na naplňování poslání a cílů ČEA v okruhu působnosti místní skupiny. Předseda MS je statutárním zástupcem, hlavním představitelem a mluvčím MS a je odpovědný za činnost MS. Předkládá členskému shromáždění zprávu o činnosti. Předkládá za MS návrhy Radě ČEA. Hospodář MS je plně odpovědný za svěřené prostředky a vede jejich řádnou evidenci. Předkládá členskému shromáždění zprávu o hospodaření.

 

5. O ukončení činnosti místní skupiny rozhoduje členské shromáždění místní skupiny. Toto rozhodnutí musí být písemně oznámeno Radě ČEA. Pokud je jednání místní skupiny v rozporu se stanovami a vyznáním víry ČEA nebo pokud místní skupina více než dva roky nevyvíjí žádnou činnost, může Rada ČEA rozhodnout o zrušení místní skupiny. Členské shromáždění MS je povinno rozhodnout o způsobu likvidace svého majetku.

 

6. Místní skupiny hospodaří a nakládají se svým majetkem samostatně a v právních vztazích vystupují svým jménem. Výnosy z akcí pořádaných místními skupinami tvoří příjmy těchto místních skupin. ČEA ručí za majetkové závazky místních skupin do výše 1 Kč a místní skupiny neručí za majetkové závazky ČEA.

 

7. ČS MS si volí nejméně tříčlennou kontrolní komisi.

 

Čl. 12

 Zásady hospodaření

 

1. ČEA je neziskovou organizací. Majetek ČEA tvoří její movitý a nemovitý majetek a majetková práva.

 

2. ČEA kryje náklady na svoji činnost

 • z členských příspěvků,
 • z dobrovolných příspěvků a darů od fyzických nebo právnických osob z tuzemska i ze zahraničí,
 • z případných výnosů z vlastní činnosti, která je v souladu s cíli ČEA
 • z dotací a grantů

 

3. Výdaje ČEA jsou zaměřeny na uskutečňování jejích cílů v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

4. ČEA hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně vedení předepsané účetní evidence a revize hospodaření. Disponování s finančními prostředky řeší organizační řád. Po skončení kalendářního roku zasílá Rada ČEA členům výroční zprávu, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní komise.

 

5. Hospodaření místních skupin upravuje čl. 11 odst. 6

 

Čl. 13

 Závěrečná ustanovení

 Zánik ČEA

 

O rozpuštění a zániku ČEA rozhoduje ČS dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. V případě zániku ČEA provede likvidaci likvidátor jmenovaný ČS. Přebytek majetku sdružení v případě jeho likvidace lze převést na právnickou osobu s obdobným zaměřením a posláním.

 

Tyto stanovy byly schváleny Členským shromážděním ČEA v Praze dne 22. 5. 2015.  Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní stanovy.

 

Vyznáváme:

 1. Suverenitu a milost Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého ve stvoření, prozřetelnosti, zjevení, vykoupení, posledním soudu a naplnění. 
 2. Boží inspiraci Bible a její celou věrohodnost a nejvyšší autoritu ve věcech víry a způsobu života. 
 3. Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej činí předmětem Božího hněvu a zavržení. 
 4. Zástupnou oběť vtěleného Božího Syna jako jediný a dostačující základ vykoupení z viny a z moci hříchu a jeho věčných následků. 
 5. Ospravedlnění hříšníka pouze Boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých. 
 6. Osvěcující, obnovující a posvěcující dílo Boha Ducha svatého v nás. 
 7. Kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev: tělo, jehož hlavou je Kristus a které je vázáno jeho přikázáním hlásat evangelium celému světu. 
 8. Očekávání osobního a viditelného návratu Pána Ježíše Krista v moci a slávě.

 

Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany

Preambule

Tento Závazek představuje základní dokument upravující étos komunikace a vztahů mezi evangelikálními křesťany, zejména pak mezi těmi, kteří jsou členy ČEA. Tento dokument je předkládán širší evangelikální komunitě, aby se k němu připojila a cílem ČEA je, aby se stal trvalým standardem a závazkem jednoty, která se projevuje vzájemným respektem, žehnáním a úctou i přes přetrvávající spory, rozdíly a odlišné důrazy. 
Závazek by měl být považován za společné vyjádření ochoty neškodit druhým v dobrém díle, nepomlouvat a nehanět (Mt 5,22), komunikovat a napomínat se v pravdě a v lásce, povzbuzovat se navzájem přes hranice vlastních společenství, hodnotit střízlivě význam našich rozdílů, žehnat si a modlit se za druhé, odpouštět si (Mt 5,23-24) a mít druhé za přednější sebe (F 2,1-4) a v neposlední řadě i bojovat proti postojům pýchy a nadřazenosti vůči druhým, což vše je součást našeho povolání jako těla Kristova. 
ČEA doporučuje svým členům i všem dalším evangelikálním křesťanům držet se tohoto Závazku, který je připomínkou naší základní křesťanské povinnosti k našim bratřím v Kristu a jež by měl být vodítkem při veřejných vyjádřeních a veřejné službě vůbec. Doufáme, že tento Závazek přispěje k budování lepších vztahů na všech úrovních a v širokém spektru. 


Vyznání:

 1. Přijímáme jako bratry a sestry v Kristu všechny ty, kdo prožili milost znovuzrození, jež je dovedla k poznání Boha a k bázni Boží, jež se projevuje životem v poslušnosti jeho Slova. 
 2. Vyznáváme, že je křesťanskou povinností nás všech, kteří sloužíme Kristu jako Pánu, důvěřovat a povzbuzovat se navzájem a to v nezmenšené míře i vůči těm, kteří vědomě dali přednost tomu ztotožnit se s jinou církví nebo společenstvím. 
 3. Respektujeme rozmanitost forem, zkušeností a doktrinálního chápání, které Bůh uděluje svému lidu a připouštíme, že některé odlišnosti ve věcech, jež nejsou podstatné z hlediska spásy, pravděpodobně přetrvají až do konce tohoto času. 

Činy:

 1. Naléhavě vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili po vzoru Kristově, abychom byli jedno v Otci i Synu a prohlubovali tak skrze Ducha Svatého vztahy lásky, pokoje a společenství v těle Kristově, jeho všeobecné církvi. 
 2. Povzbuzujeme všechny křesťany, aby vážně zápasili o biblickou pravdu, protože jedině skrze naši ochotu učit se od druhých a být plněji poslušní pravdě se přiblížíme Kristu i sobě navzájem. 
 3. Vzájemně se zavazujeme k tomu, že kdykoli budeme mluvit nebo psát o otázkách víry nebo praxe, jež nás dělí, budeme mít na mysli také naši vlastní nedostatečnost (1 Kor 13,9) a že se zároveň vyvarujeme osobního nepřátelství i zášti a budeme přinášet pravdu v lásce a s mírností (Ef 4,29-32). 
 4. Pokud se veřejně nebo vůči třetí straně vyjadřujeme k domnělým výrokům nebo postojům našich spoluvěřících v Kristu, je naším závazkem a naší povinností, abychom se nejdříve obrátili na ně a zjistili, o co se ve skutečnosti jednalo a jaké byly jejich motivy (Mt 7,1-5; Jk 4,11 a 5,9). Potom vyzdvihneme, jak jen budeme moci, to dobré, zvážíme míru důležitosti toho, co se nám jeví jako mylné, a pak teprve s pročištěnými motivy a postoji zformulujeme svou interpretaci celého problému a to vše s úctou, pokorou a laskavostí. 
 5. Radujeme se z šíření evangelia v naší zemi i po celém světě a s naléhavostí vyzýváme všechny křesťany, aby se v tomto společném poslání vyhnuli zbytečné konkurenci a spolupracovali, kdekoli je to možné, na dovršení Kristova království pokoje, spravedlnosti a svatosti, jež oslaví jediného Boha – Otce, Syna i Ducha Svatého.