Skip to main content

Další ročník Aliančního týdne modliteb se bude konat 8.-15. ledna 2023. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vychází ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně.

 

Modlitební průvodce ATM 2023 si můžete stáhnout zde.

Dobrý pastýř

Jednou z našich největších potřeb v dnešní době je, aby lidé skutečně viděli a věřili věcem, které již vyznávají, že jim věří. Vědět o věcech teoreticky a umět je vyslovit ještě neznamená, že jim skutečně věříme. Když skutečně věříme tomu, co vyznáváme, jsme nastaveni tak, že podle toho jsme ochotni také jednat. Jednat tak, jako by to, co vyznáváme bylo pravdivé. Žít tak, jako by tomu bylo tak.

Slova 23. žalmu a 1000 let jeho ozvěn v Písmu, které jsou podkladem letošního Aliančního týdne modliteb, patří k nejznámějším biblickým textům, které lidé citují. Mnozí ho dokáží odříkat zpaměti, a to včetně lidí, kteří o Bohu příliš nic nevědí. Někteří se žalm naučili čistě jako básnickou literaturu. Je však trvalou otázkou, kdo z nás ve svém životě zažívá živou skutečnost, kterou žalmista popisuje. „Hospodin je můj pastýř“ je bohužel častěji sentimentem vytesaným na náhrobních kamenech než skutečností zapsanou do každodenních životů. Hned první verš žalmu: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ popisuje život, po kterém všichni toužíme. Život, ve kterém nám nic zásadního nechybí, protože Hospodin je náš pastýř. Jako by se zde ozývalo Ježíšovo „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost,“ a všechno ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33). Jak ale v době války, kdy nedostatkem trpí miliony lidí, věřit tomuto žalmu. Možná je ale situace, v níž David tento text psal, mnohem bližší současné realitě, než se zdá. Vyrovnává se s nebezpečím smrti i ohrožením nepřáteli. Život bez nedostatku je ve své podstatě takový život, který nemá strach ze zla, protože Bůh je s námi za všech okolností. Život prostý strachu. Právě v této době, kdy mnozí kupčí se strachem lidí, může být církev prorockým hlasem štědrosti, vytrvalé pomoci, pokoje a naděje v moc dobra a pravdy. Modlitba nám pak otevírá oči, jak vstoupit do toho, co Bůh činí kolem nás. Požehnaný čas na modlitbách.

Jiří Unger – tajemník ČEA

 

SBÍRKA ATM 2023

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku.

Vzhledem k ohromným potřebám lidí na Ukrajině vidíme důležitost v tom neustávat v modlitbách i nejrůznějších formách pomoci i v čase, kdy nastoupila únava a opadlo prvotní nadšení. Pokud vás tak Bůh vede a máte konkrétní potřeby, které byste rádi podpořili, vytrvejte prosíme ve své pomoci.

Samozřejmě budeme vděční, pokud sbírku věnujete na projekty, kterými ČEA podporuje českou církev a různé oblasti její služby. Služba ČEA již přes 30 let stojí na podpoře dárců a nezávislosti na financích od státu. Pokud se i vy rozhodnete svým finančním darem podpořit ČEA, můžete tak investovat do vzdělávání budoucí generace vedoucích, podpory zakládaní sborů a jejich revitalizace a mnoha dalších oblastí, v nichž se ČEA angažuje.

Vaše dary můžete zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 313110 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu dole pod článkem.

DOMÁCÍ NÁSILÍ A CÍRKEV

V roce 2023 bychom rádi vydali příručku pro sbory Domácí násilí a církev, jejímž cílem je poskytnout nástroj, jak prakticky a pastoračně reagovat v situaci, kdy se jako církev setkáme s obětmi a pachateli domácího násilí.

Je nutné si připustit, že k domácímu násilí může docházet a dochází i v našich církvích. Muži a ženy v našich sborech mohou trpět kvůli studu a stigmatu, které týrání obklopují nebo paradoxně proto, že je pro církev manželství tak nedotknutelné. Někdy je domácí násilí teologicky ospravedlňováno, nedokážeme se mu účinně postavit nebo příliš snadno uvěříme zdánlivému pokání násilníka. Jako ČEA věříme, že církev může být zásadním zdrojem pomoci a uzdravení pro všechny, kteří jsou zasaženi domácím násilím.

Pokud byste rádi podpořili vydání tohoto materiálu, jehož náklady budou cca 47.000 Kč, můžete vaše dary posílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 313502.

 

 

 

________________________

licence obrázku: Creative Commons Marble statue of The Good Shepherd carrying a lamb, c. 300-350, from the Catacombs of Domitilla, Vatican Museums od autora Carole Raddato je licencovaný pod (CC BY-SA 2.0)