Vyznání víry

Vyznáváme:

 1. Suverenitu a milost Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého ve stvoření, prozřetelnosti, zjevení, vykoupení, posledním soudu a naplnění. 
 2. Boží inspiraci Bible a její celou věrohodnost a nejvyšší autoritu ve věcech víry a způsobu života. 
 3. Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej činí předmětem Božího hněvu a zavržení. 
 4. Zástupnou oběť vtěleného Božího Syna jako jediný a dostačující základ vykoupení z viny a z moci hříchu a jeho věčných následků. 
 5. Ospravedlnění hříšníka pouze Boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých. 
 6. Osvěcující, obnovující a posvěcující dílo Boha Ducha svatého v nás. 
 7. Kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev: tělo, jehož hlavou je Kristus a které je vázáno jeho přikázáním hlásat evangelium celému světu. 
 8. Očekávání osobního a viditelného návratu Pána Ježíše Krista v moci a slávě.

 

Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany

Preambule

Tento Závazek představuje základní dokument upravující étos komunikace a vztahů mezi evangelikálními křesťany, zejména pak mezi těmi, kteří jsou členy ČEA. Tento dokument je předkládán širší evangelikální komunitě, aby se k němu připojila a cílem ČEA je, aby se stal trvalým standardem a závazkem jednoty, která se projevuje vzájemným respektem, žehnáním a úctou i přes přetrvávající spory, rozdíly a odlišné důrazy. 
Závazek by měl být považován za společné vyjádření ochoty neškodit druhým v dobrém díle, nepomlouvat a nehanět (Mt 5,22), komunikovat a napomínat se v pravdě a v lásce, povzbuzovat se navzájem přes hranice vlastních společenství, hodnotit střízlivě význam našich rozdílů, žehnat si a modlit se za druhé, odpouštět si (Mt 5,23-24) a mít druhé za přednější sebe (F 2,1-4) a v neposlední řadě i bojovat proti postojům pýchy a nadřazenosti vůči druhým, což vše je součást našeho povolání jako těla Kristova. 
ČEA doporučuje svým členům i všem dalším evangelikálním křesťanům držet se tohoto Závazku, který je připomínkou naší základní křesťanské povinnosti k našim bratřím v Kristu a jež by měl být vodítkem při veřejných vyjádřeních a veřejné službě vůbec. Doufáme, že tento Závazek přispěje k budování lepších vztahů na všech úrovních a v širokém spektru. 


Vyznání:

 1. Přijímáme jako bratry a sestry v Kristu všechny ty, kdo prožili milost znovuzrození, jež je dovedla k poznání Boha a k bázni Boží, jež se projevuje životem v poslušnosti jeho Slova. 
 2. Vyznáváme, že je křesťanskou povinností nás všech, kteří sloužíme Kristu jako Pánu, důvěřovat a povzbuzovat se navzájem a to v nezmenšené míře i vůči těm, kteří vědomě dali přednost tomu ztotožnit se s jinou církví nebo společenstvím. 
 3. Respektujeme rozmanitost forem, zkušeností a doktrinálního chápání, které Bůh uděluje svému lidu a připouštíme, že některé odlišnosti ve věcech, jež nejsou podstatné z hlediska spásy, pravděpodobně přetrvají až do konce tohoto času. 

Činy:

 1. Naléhavě vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili po vzoru Kristově, abychom byli jedno v Otci i Synu a prohlubovali tak skrze Ducha Svatého vztahy lásky, pokoje a společenství v těle Kristově, jeho všeobecné církvi. 
 2. Povzbuzujeme všechny křesťany, aby vážně zápasili o biblickou pravdu, protože jedině skrze naši ochotu učit se od druhých a být plněji poslušní pravdě se přiblížíme Kristu i sobě navzájem. 
 3. Vzájemně se zavazujeme k tomu, že kdykoli budeme mluvit nebo psát o otázkách víry nebo praxe, jež nás dělí, budeme mít na mysli také naši vlastní nedostatečnost (1 Kor 13,9) a že se zároveň vyvarujeme osobního nepřátelství i zášti a budeme přinášet pravdu v lásce a s mírností (Ef 4,29-32). 
 4. Pokud se veřejně nebo vůči třetí straně vyjadřujeme k domnělým výrokům nebo postojům našich spoluvěřících v Kristu, je naším závazkem a naší povinností, abychom se nejdříve obrátili na ně a zjistili, o co se ve skutečnosti jednalo a jaké byly jejich motivy (Mt 7,1-5; Jk 4,11 a 5,9). Potom vyzdvihneme, jak jen budeme moci, to dobré, zvážíme míru důležitosti toho, co se nám jeví jako mylné, a pak teprve s pročištěnými motivy a postoji zformulujeme svou interpretaci celého problému a to vše s úctou, pokorou a laskavostí. 
 5. Radujeme se z šíření evangelia v naší zemi i po celém světě a s naléhavostí vyzýváme všechny křesťany, aby se v tomto společném poslání vyhnuli zbytečné konkurenci a spolupracovali, kdekoli je to možné, na dovršení Kristova království pokoje, spravedlnosti a svatosti, jež oslaví jediného Boha – Otce, Syna i Ducha Svatého.