Profesní sdužení

AKA - Asociace křesťanů v armádě

AKA sdružuje lidi profesně spjaté se službou v AČR, kteří se hlásí ke křesťanské víře. AKA je, z hlediska příslušnosti k církvím, ekumenická. Hlavní myšlenkou, která dala vzniknout této asociaci, byla snaha nabídnout lidem sloužícím v AČR, kteří se cítí být osloveni křesťanskou vírou, možnost sdílení duchovních hodnot a vzájemného poznání. Je totiž až s podivem, kolik křesťanů v armádě slouží s pocitem, že jsou se svou vírou ve svém prostředí jistě osamoceni. Opak je však pravdou. Mnohdy o sobě vlastně jen neví. Jedním z významných cílů AKA je tedy vytvoření určitého společenství křesťanů v naší armádě.

www.aka-acr.cz

KPA - Křesťanská policejní asociace

Křesťanská policejní asociace je občanským sdružením s působností na celém území České republiky. Tak, jak je plánována, je to nezávislá, nezisková, zájmová organizace s profesním zaměřením, která sdružuje muže a ženy především z řad Policie ČR, občanských zaměstnanců PČR, středních a vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR, s otevřeností pro ostatní pracovníky bezpečnostních sborů České republiky, kteří jsou členy křesťanských církví či křesťanské hodnoty vyznávající.

KPA je zásadně nepolitická a z hlediska příslušnosti k církvím nadkonfesní, tedy stojí na přísně ekumenickém základě. Jejím cílem je podpora profesní etiky svých členů a jejich pracovních kolegů, pomoc ostatním, péče o společenství a zvěstování evangelia.

Chceme navzájem propojovat ty policisty a ostatní pracovníky bezpečnostních sborů, kteří žijí podle křesťanských zásad.

Přesto, že KPA je výlučně křesťanské sdružení, má rovněž v úctě i všechny hledající a jiná náboženství, ve kterých lidé svobodně vyznávají svou víru. Setkávání a vědomí, že jsme sjednoceni a sjednocováni, nás posiluje. Pramen, ze kterého čerpáme sílu každý sám i všichni společně, je přebohatý a otevřený všem.

www.kpacz.cz

SKZ - Sdružení křesťanských zdravotníků

Sdružení křesťanských zdravotníků je křesťanská iniciativa ekumenického charakteru, jejíž hlavními cíli jsou:

 • Evangelizační úsilí , tj. misijní působení mezi zdravotníky a pacienty tím, že hlásá Ježíše Krista jako jediného Spasitele a Pána, prohlašuje Bibli jako nejvyšší autoritu v otázkách víry a života a vede k duchovnímu růstu skrze pěstování osobního vztahu k Bohu.

 • Snaha o skloubení duchovní a odborné činnosti zvláště v těchto oblastech: jednota zásad a praktických postojů v životě křesťanského zdravotníka; duchovní poradenská a pastýřská péče; komplexní péče o nemocného člověka; vztah zdravotníka k alternativním formám medicíny aj.

 • Spolupráce s jinými křesťanskými iniciativami a sdruženími v oblastech diakonie, aktivity proti alkoholismu a toxikomanii promýšlení zásad křesťanské etiky (např. ochrany života), v oblasti šíření Bible a křesťanské literatury aj.

K dosažení cílů v SKZ používáme tyto prostředky:

 • zakládání modlitebních skupin mezi zdravotníky,

 • organizování přednášek, kurzů a konferencí,

 • individuální a hromadná evangelizace,

 • publikační činnost a

 • udržování styků s tuzemskými a zahraničními organizacemi stejného zaměření.

www.skzcr.cz

Křesťanští právníci

Křesťanští právníci, o.s. sdružuje fyzické a právnické osoby s cílem prosazovat právo a spravedlnost ve společnosti v duchu křesťanských a biblických hodnot.

Svůj cíl bude Sdružení naplňovat zejména těmito způsoby:

 • výkon práva petičního a pořadatelského, především pak pořádání veřejných a neveřejných setkání členů sdružení a jiných společenských akcí,

 • přednášková a vzdělávací činnost včetně organizace a realizace seminářů, kurzů, jiných školicích akcí, táborů a jiných pobytových a výchovných akcí,

 • šíření literatury, počítačového softwaru, audio a audiovizuálních záznamů,

 • nakladatelská a vydavatelská činnost,

 • aktivní spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi sledujícími stejné nebo podobné cíle, podpora mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností,

 • vyvíjení aktivit a činností za účelem získávání potřebných finančních a materiálních prostředků pro práci a naplnění cílů Sdružení.

krestanstipravnici.cz

SKU - Síť křesťanských učitelů

Síť křesťanských učitelů usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy.

www.situcitelu.cz

Podnikatel Dnes

Podnikateldnes má ambice Vás povzbudit pokud podnikáte; nasměrovat, jestli o podnikání přemýšlíte; zaujmout, když se hledáte; obohatit v případě, že něco hledáte. Něco, co má smysl hledat. Podle Bible Ježíš Kristus přišel, aby dal plnost života každému, kdo o něj stojí, bez ohledu na věk, rasu, povolání, postavení, vzdělání. Každý, kdo hledá, může plnost života najít. Možná obzvlášť pro podnikatele platí, že bohatství na bankovních účtech nebo katastrálním výpisu není totéž, co bohatý život. Život, o kterém se v Bibli píše, je ten v radosti, pokoji, ve vztazích s blízkými a přáteli, v odpuštění sobě i lidem kolem sebe. Život podnikatelů nebo živnostníků není jen o podnikání i když je podnikání významnou částí jejich života.

www.podnikateldnes.cz

PrimeNet - podnikatelé

Služba PrimeNet se zaměřuje na mladé podnikatele a vysokoškolsky vzdělané lidi, odborníky různých profesí. Chce jim dát příležitost slyšet evangelium způsobem, který by pro ně byl zajímavý, a přiblížit jim osobu Ježíše Krista. Také chceme být zdrojem pro křesťany, kteří chtějí duchovně růst, aktivněji se podílet na zlepšování atmosféry na pracovištích a podporovat etiku podnikání. Hnutí se rozvíjí zatím hlavně v Praze, kde se každý měsíc konají pravidelná setkání s přednáškami a diskusí s aktuálními tématy pro tuto skupinu lidí. Kromě toho organizujeme malé skupinky „Praktický křesťanský život“.

www.prime-net.cz

Firmy G6

Firmy G6 jsou inzertní portál pro podnikatele, kteří jsou členy nebo návštěvníky konkrétního sboru křesťanské církve. Na inzerenta je možné se ve sboru zeptat a získat doporučení. Nabídka jejich služeb a dodržování pravidel a kodexu je doporučením pro klienty, kteří hledají určitou službu. Provozovatelem portálu je Marek Orawski.

www.firmyg6.cz