Efektivní služba ve městě

 1. Očekávejte, že zasáhnete předměstí z centra, ale nikdy si nemyslete, že zasáhnete centrum města z předměstí. V rozporu s rozšířeným názorem lidé do centra města do sboru přijedou, ale kvůli sboru centrum města neopustí.  V centrech měst najdete také budoucí “předměstské” obyvatele: mladé, studenty, imigranty, atd.

 2. Mějte jasnou vizi pro zítřek vašeho města, ne jen pro váš sbor ve městě. Mějte jasně formulovaný sen nejen pro váš sbor, ale pro celé město jako takové. Mějte kladný a laskavý vztah ke své komunitě. Pokud máte negativní postoj vůči městskému životu, zaujmete pouze stejně smýšlející, a ti jsou nejvíce nestálí a nejméně užiteční pro službu.

 3. Zaměřte se na bohoslužby, které budou přitahovat svou kvalitou. Tradice, příbuzenské vztahy a pocit povinnosti nemají pro lidi ve městech a jejich účast na bohoslužbách takovou důležitost jako v jiném prostředí. Silná zkušenost, kvalitní kázání a uctívání jsou potřebné k tomu, aby přivedly „poutníka“ zpět, i když loajální člen sboru je nevyžaduje. Kvalitní chvály jsou nutností.

 4. Předpokládejte menší důležitost zděděné loajality. Lidé ve městech jsou otevřeni novým institucím, které vyjadřují jejich zájmy; loajalita vůči denominaci má ve městě menší význam než na malém městě či předměstí. Máte-li svá specifika, méně o nich mluvte a spíše je vyjadřujte tím, co a jak děláte. Nikdo se o ně jako takové nezajímá.

 5. Napojte se na již existující městské sociální sítě. Zabydlete se ve své komunitě. Městské sbory většinou nezískávají izolované jednotlivce reklamou nebo nárazovými akcemi. Městské vrstvy kvalifikovaných zaměstnanců a profesionálů mají menší rodiny a jsou více svázáni s profesními, volnočasovými a vztahovými sítěmi. K reklamám a jejich trikům jsou často podezřívaví. Nehledejte jednotlivé bobule, hledejte celé hrozny a jednotlivce v nich.

 6. Tvořte koalice sborů ve městě (zvláště těch, které mají podobné DNA).  Spolupracující sbory ve městě často nahrazují místo denominačních sítí, protože městské sbory (které jsou opravdu spjaté s vlastním městem) mají mnohdy více společného mezi sebou než jejich další sesterské denominační sbory z jiných měst.

 7. Nabídněte pestrou škálu volby a výběru. Oblibte si rozmanitost. Lidé z města jsou daleko více než jinde zvyklí na možnost volby a rozmanitost. Buďte už od začátku mnoho-buněční a dokonce i mnohotvární v typech shromáždění.

 8. Zvládněte a očekávejte pomíjivost (vyjma sborů první generace přistěhovalců). Smiřte se s příchody a odchody mnoha lidí. Vaše sbory se více podobají studentské službě. S tímto vědomím vychovávejte vedoucí. Především se nenechte touto fluktuací odradit. Nejlepší způsob jak zvládnout „průchoďák“ je růst rychleji, než jaká je sborová fluktuace.

 9. Služba vašeho sboru by měla být celostní, i když nesloužíte přímo lidem „na dně“.  Znovuobjevte „společné skutky milosrdenství“ : rozdávání jídla, ošacení, poskytování přístřeší bezdomovcům, starost o děti, péče o nemocné, atd. K tradičním skutkům milosrdenství přidejte něco víc – práci pro komunitu, atd.

 10. Měňte se a hledejte nové cesty tak rychle, jak rychle se mění vaše město. Programy a události ve městě ztrácí rychle svou efektivitu. Měli byste se chtít neustále učit a měnit se v reakci na nové situace a podmínky. Nestaňte se závislými na programech. Sociální i etnické složení komunit se ve velkých městech rychle mění atd.

 11. Zapojujte nové lidi skrze skupinky, ne prostřednictvím programů a velkých skupin. Je příliš nákladné pronajímat si prostory pro programy a větší skupiny. Také formální následná péče nefunguje jako na menších městech – lidé se stěhují, mění práci a postavení příliš rychle. A za třetí, městští lidé se tak rychle „restrukturalizují“ (teologicky, psychologicky, atd.), že semináře ani programy nejsou stejně postačující. Pouze život ve skupinkách tuto proměnlivost zvládne. Za čtvrté – život skupinek vyhovuje rozmanitosti města lépe než velké semináře a programy.

 12. Očekávejte, že ve městě bude evangelizace snazší a učednictví těžší. Lidé žijí ve větším zmatku a jsou více vykořenění. O evangeliu budou přemýšlet lidé, do kterých byste to nikdy neřekli (Židé, gayové, atd.). Ale stejný nedostatek loajality a odevzdání, který usnadňuje těmto lidem přemýšlet o evangeliu, zároveň ztěžuje jejich učednictví. Nebudou se chtít tak rychle připojit nebo „ponořit“ do víry.

 13. Zaměřte se na lokální misii. Více peněz na misii městských sborů jde do služby „zadních dvorů“ než na zahraniční misii. Městští lidé bývají vysoce motivováni pomáhat ve vlastním městě.

 14. Staňte se centrem pro řešení osobních problémů. Poradenství a podpůrné skupiny jsou klíčové k tomu, abyste mohli sloužit lidem v jejich životních zápasech a prohrách.

 15. Plně využijte obdarování žen, ale dávejte silný důraz na odpovědnost mužů. Větší část městské populace tvoří ženy. Ujistěte se, že plně využijete jejich obdarování. Přesto zdůrazněte mužské vedení a zodpovědnost, neboť pasivní muži jsou v městských oblastech obvyklí. 

 

Tim Keller,   pastor Redeemer Presbyterian Church (NYC)